Steun aan 6 projecten mediawijsheid

   21/02/2012

Vlaams minister van Media Ingrid Lieten heeft zes projecten bekendgemaakt die een subsidie ontvangen om mediawijsheid te bevorderen in de samenleving. In totaal wordt een bedrag van 650.000 euro toegekend.De organisaties die ondersteuning krijgen, zijn de vzw’s Educentrum, Linc, Link in de kabel, Mentor, SPK en Tonuso.

Vandaag bestaat er een brede waaier aan media die ons via televisie, kranten, internet en mobiele apparaten bereikt. De snelheid en hoeveelheid waarmee deze media op ons afkomen is voor de mediagebruiker, en dat is zowat iedereen, erg interessant en biedt ook vele mogelijkheden, maar tegelijk is de relatie tot die media soms ook complex. Sommige mediagebruikers zijn bijvoorbeeld technisch vaardig maar hebben daarom niet de vaardigheden om ook kritisch om te gaan met de media-inhoud die hen dagelijks bereikt. Denk maar aan de verschillende zoekmachines zoals Google en Yahoo! die andere informatiebronnen weergeven.

Soms zijn er ook risico’s die te maken hebben met het doorgeven van gegevens die eigenlijk tot de privésfeer behoren of zijn mensen niet altijd bewust van hoe media een impact hebben op de beeldvorming van groepen in de samenleving. “Media begrijpen en media gebruiken heeft niettemin een enorm democratisch belang en is essentieel in het meer weerbaar maken van mensen in hun dagelijkse leven,“ zegt Ingrid Lieten. Daarom wil de minister van Media organisaties stimuleren die inzetten op het mediawijs maken van mensen. De geselecteerde projecten richten zich op diverse doelgroepen zoals de sector van de bijzondere jeugdzorg, kansarme jongeren, mensen met een verstandelijke en auditieve handicap en senioren.

“Het is belangrijk dat mensen hun vaardigheden ontwikkelen zodat ze kritisch en bewust leren omgaan met de media. De projecten die een aanvraag indienden bewijzen dat er een grote nood is aan het dichten van de digitale kloof voor bepaalde doelgroepen. De zes geselecteerde projecten spelen stuk voor stuk sterk in op deze nood. Vaak zetten de projecten ook in op de opleiding van mensen die zelf met kansengroepen aan de slag gaan. Dergelijke ‘train-the-trainer’-projecten realiseren op die manier een duurzaam resultaat,” zegt Ingrid Lieten.

Dit zijn de projecten die subsidies ontvangen:

vzw Educentrum

Iemand die geïnteresseerd is om een opleiding mediawijsheid te volgen, ofwel aan te vragen voor de eigen collega’s (bijvoorbeeld leerkrachten), ofwel voor de eigen klas, moet diverse websites bezoeken en onderling vergelijken. Dit project maakt het aanbod via één centraal portaal bekend en geeft het extra visibiliteit: NetwerkM.be, een opleidingsplatforms rond mediawijsheid.

De subsidie zal ook gebruikt worden voor ‘Wijze Mediaklassen’. Dit aanbod moet kinderen uit het lager onderwijs en leerlingen eerste graad secundair onderwijs doorheen Vlaanderen leren kritisch omgaan met media. Via creatieve workshops wordt een uitgebreide hardwaredatabank ingezet om klassen om te toveren naar een filmstudio, een fotosessie, een montagetafel, … .

vzw LINC

vzw LINC zal een Mediacoachopleiding inrichten, een opleiding rond mediawijsheid voor professionelen. De training staat in het teken van het verwerven van adequate kennis van media en de vaardigheden en attitudes die nodig zijn om met media om te gaan. Een mediacoach moet getraind zijn om aanspreekpunt te worden rond het gebruik van media binnen het eigen werkveld. De mediacoach wordt getraind om de eigen kennis ook over te dragen op collega’s. De opleiding richt zich op het opleiden of bijscholen van leraren, bibliotheekpersoneel en begeleiders van jongeren in de leeftijdscategorie 12-16 jaar. Het project wordt gedragen door LINC i.s.m. Katholieke Hogeschool Leuven, Jeugdwerknet en Bibnet. Via dit partnerschap kan een nieuwe praktijk rond het thema mediawijsheid in Vlaanderen ontwikkeld worden.

vzw Link in de kabel

vzw Link in de kabel richt zich op jongeren uit een breed gedifferentieerd publiek: buurtjongeren, allochtone jongeren, jongeren met een verstandelijke handicap of gedragsproblemen, …. Mediawijsheid is hier een middel tot sociale vooruitgang en een wapen in de strijd tegen (kans)armoede. Dit gebeurt aan de hand van volgende activiteiten: een proeflab waar kennis en methodes kunnen verspreid worden, een mediawijsheidstest, een online-platform en digitale handleidingen om jongeren in moeilijke situaties (Begeleid zelfstandig Wonen, residentieel verblijf in een instelling) te ondersteunen.

vzw Mentor

vzw Mentor werkt met mensen met een verstandelijke beperking, personen met auditieve beperkingen en senioren. Het project wil de zelfredzaamheid in het dagelijkse leven van personen uit deze doelgroepen verhogen door hen digitaal mobiel te maken, hen weerbaar te maken voor de risico’s in de digitale en virtuele wereld, digitale creativiteit te stimuleren en mentors te trainen die hen kunnen ondersteunen bij hun digitaal leerproces. Dit project is een samenwerking met vzw’s de Stroom, VOC Opstap, Oranje en de Federatie van Vlaamse DovenOrganisties

vzw SPK

Het Digidak-project wil werken aan het verwerven van e-competenties door mensen (voornamelijk kansengroepen) te laten kennismaken met nieuwe media om digitale uitsluiting te voorkomen en tegen te gaan. Dit doen ze door het organiseren van laagdrempelige openbare computerruimtes, ingebed in organisaties die buurt- of doelgroepgericht werken. Twee belangrijke aspecten van Digidak worden benadrukt: het professionaliseren en verder uitbouwen van de overkoepelende werking en het bekendmaken en verspreiden van het project in alle Vlaamse provincies. Deze verspreiding zal gebeuren in partnerschap met andere organisaties zoals BLM Genk, Antwerpse digipunten en Digipolis Gent.

vzw Tonuso

vzw Tonuso zal een vormingsaanbod opzetten rond mediawijsheid en ICT-methoden voor de sector van de Bijzondere Jeugdzorg. Via dit project worden begeleiders getraind in de verschillende organisaties bijzondere jeugdzorg. Op hun beurt gaan zij in een eigen organisatie mediawijsheid inzetten in de hulpverlening en doorgeven aan hun kinderen, jongeren en hun gezin. Het project voorziet ook in vormingsmomenten om alle kennis door te geven. Om de resultaten te meten zal de partner Katholieke Hogeschool Kempen een meetinstrument gebruiken om bij de start de mediawijsheid te meten en na de vormingen de evolutie na te gaan. Alle partners (Steunpunt Jeugdhulp, Katholieke Hogeschool Limburg en het Vlaams Steunpunt Nieuwe Geletterdheid) zullen lid worden van www.e-hulpvlaanderen.be om samen te kunnen werken aan de uitbouw van een Mediawijs Vlaanderen voor ondermeer de bijzondere jeugdzorg. Het platform zal ook gebruikt worden als discussieforum en documentarchief van de vormingen.