Kenniscentrum Mediawijsheid van start

   14/01/2013

Minister van Media zet het nieuwe jaar mediawijs in

Meer inzetten op de maatschappelijke participatie van alle burgers in een wereld doordrongen van media is één van de hoofddoelstellingen in het beleid van minister van Media Ingrid Lieten. In samenwerking met iMinds gaat daarom in januari 2013 het “Vlaams Kenniscentrum voor Mediawijsheid” van start.

91,4 % van de Vlamingen heeft thuis Internetconnectie. 65,8% van de computergebruikers zoekt dagelijks info op het internet of surft. Meer dan de helft van de jongeren heeft een YouTube account en 80% logt dagelijks in op Facebook en 62% sms’t wekelijks over huiswerk. “Hoe is nog niet meteen duidelijk, maar de snelle evolutie in media en mediagebruik zal ons veranderen. We moeten er vooral voor zorgen dat die snelle evolutie een goede zaak is voor alle mensen”, zegt Ingrid Lieten.

Via dit Kenniscentrum wil minister Ingrid Lieten mensen kritischer en bewuster leren omgaan met een gemediatiseerde samenleving. Drie inhoudelijke pijlers staan daarbij centraal: het stimuleren en verhogen van competenties, het creëren van een e-inclusieve samenleving en het creëren van een veilige en verantwoorde mediaomgeving. Het Kenniscentrum Mediawijsheid zet hiertoe actief in op het coördineren en stimuleren van de samenwerking tussen actoren uit de overheid, het middenveld, de mediasector en het onderzoek. Het zal ook concrete projecten initiëren voor diverse doelgroepen zoals jongeren en leerkrachten. Ook moet er aandacht gaan naar ouderen en mensen in armoede.

Netwerk van expertise

Door met iMinds, het vroegere IBBT, in zee te gaan, houdt het Kenniscentrum de vinger aan de pols van wat leeft in onderzoek, het werkveld en de mediasector. iMinds als expertisecentra van Vlaamse Universiteiten rond Media en ICT is een belangrijke speler in het innovatiebeleid van Vlaanderen. Dankzij de nauwe samenwerking met vele partners kan iMinds de opbouw en uitwisseling van theoretische en praktijkgerichte kennis stimuleren. Medewerkers afkomstig uit het volwassenenonderwijs, de jeugdwerking, het werkveld e-inclusie en onderzoek, vormen het hart van het Kenniscentrum en zullen de komende twee jaar allerhande initiatieven op gebied van vorming, kennisopbouw, communicatie en projectwerking op gang brengen en ondersteunen. Belangrijk is dat hierbij natuurlijk ook de link gelegd wordt naar de hele mediasector.

Inspelen op directe noden

In het kader van het Kenniscentrum wordt een online platform opgestart waarop allerhande informatie, kennis, methodieken en goede praktijken gedeeld worden met het werkveld en het brede publiek. Dit platform zal operationeel zijn vanaf juni 2013. Vanaf jaar één start het Kenniscentrum met minstens drie projecten die beantwoorden aan een aantal directe noden uit het werkveld: - een toolkit mediawijsheid waarin o.m. methodieken en goede praktijken voor begeleiders van kinderen en jongeren worden opgenomen; - een toolkit voor jonge mediaprofessionals met speciale aandacht voor auteursrechten; - en een educatief traject rond reclamewijsheid wat onder meer zal uitmonden in een testpakket voor het onderwijs. Elk project komt tot stand in samenwerking met diverse partners uit het onderwijs, de mediasector, het middenveld en de academische wereld.

Vanaf jaar twee zal het Kenniscentrum Mediawijsheid in samenwerking met iMinds een oproep organiseren voor bijkomende pilootprojecten die inspelen op actuele mediawijsheidthema’s. Denk bijvoorbeeld aan cyberpesten. Naar goede gewoonte worden netwerkevenementen georganiseerd om creatieve en innovatieve project ideeën rond de sociale aspecten van media en ICT te stimuleren en te ondersteunen.

Het Kenniscentrum Mediawijsheid wordt fysiek ondergebracht in de kantoren van iMinds-Digital Society in Brussel. IMinds vzw vormde een consortium bestaande uit 12 partners uit de onderzoekswereld en het praktijkveld die elke een specifieke rol vervullen in het Kenniscentrum. De partners zijn iMinds-Digital Society, iMinds-ICRI KU Leuven, Cemeso Vrije Universiteit Brussel, MIOS Universiteit Antwerpen, LINC vzw, Mediaraven vzw, Stuurgroep Volwassenenonderwijs via VOCVO, MAKS, REC Radiocentrum, Thomas More, Katholieke Hogeschool Limburg en Provinciaal Hogeschool Limburg.

http://www.cjsm.vlaanderen.be/media/index.shtml